POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBAH GVO, D.O.O., OPTIC-TEL D.O.O. IN INFRATEL D.O.O.

 

V vseh treh družbah cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V Politiki o varovanju osebnih podatkov, ki je v nadaljevanju, vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.

Politika varovanja osebnih podatkov

1. Uvodno določilo
2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov
4. Rok hrambe osebnih podatkov
5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
7. Veljavnost politike

 

 1. Uvodno določilo

Infratel se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Infratel, ter vašimi pravicami na tem področju.

Na podlagi pogodbe o izvajanju poslovne podpore izvaja GVO, d.o.o. tudi vse storitve na področju varstva osebnih podatkov za družbo Infratel d.o.o. Zato vse navedeno, kar v nadaljevanju velja za GVO, d.o.o., velja tudi za družbo Infratel d.o.o., če v posameznih točkah ni posebej določeno drugače.

 

 1. Upravljavec za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih je pridobil Infratel, d.o.o. in se obdelujejo v skladu s to politiko, je Infratel, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.

Za morebitna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v navedenih družbah se lahko obrnete pisno na naslov GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: david.borsic@telekom.si

 

 1. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

 

 1. a) Obdelava na podlagi pogodbe

Oseba dovoli obdelavo podatkov na podlagi sklenjene pogodbe zaradi dejavnosti, ki jo v korist osebe izvaja GVO, d.o.o.

 1. b) Obdelava na podlagi zakonitega interesa

GVO lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa GVOja, ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika.

Posameznik je s sklenitvijo pogodbe za gradnjo individualnega komunikacijskega hišnega priključka sprejel pravice in obveznosti, ki izhajajo iz naslova varstva osebnih podatkov. Na osnovi tega pravnega temelja GVO izvaja naslednje obdelave:

– vodenje seznama imetnikov hišnih priključkov, ki vsebuje podatke: ime in priimek naročnika priključka, naslov, davčno številko in telefonsko številko.

– vodenje seznama lastnikov nepremičnin, preko katerih poteka lastno komunikacijsko omrežje, ki vsebuje: številko parcele in katastrsko občino, ime lastnika parcele, naslov.

Posameznik s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na podlagi predpisov o delovnih razmernih, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, družinskih razmerjih in drugih, dovoli uporabo podatkov, ki jih mora delodajalec obdelovati zaradi izpolnjevanja obveznosti iz naslova delovnega razmerja in drugih obveznosti, ki so povezane z zaposlitvijo.

Na osnovi tega pravnega temelja GVO izvaja naslednje obdelave:

– vodenje podatkov o zaposlenih.

 1. c) Obdelava na podlagi privolitev

GVO lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika v primerih, ko obdelave zajamejo večji obseg osebnih podatkov, in sicer s področja nekaterih aktivnosti na pdlagi zavez, ki jih ima družba ddoatno zaradi izpolnjevanja družbe, ki je družini in okolju prijazna. GVO obdeluje podatke na podlagi privolitve za tri namene:

 • Privolitev za uporabo podatkov za obdarovanje novorojenčkov,
 • Privolitev za uporabo podatkov za obdaritev oziroma pošiljanja čestitk za rojstni dan,
 • Privolitev za uporabo podatkov za jubilejne in druge nagrade.

 

Posameznik lahko privolitev odda in prekliče kadarkoli na naslednji način:

a) pisno na naslov: GVO, d.o.o., koordinatorica za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

 1. c)z elektronsko pošto na naslov koordinatorice.

 

 1. Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:

 1. Trajno, če to določa posebni predpis,
 2. Do največ 5 let, če to določa pogodba

 

 1. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. GVO pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda elektkrosnki naslov koordinatorice ali na naslov  GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.

Izpolnitev upravičene zahteve GVO izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. GVO o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

 1. a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;

Na podlagi zahteve GVO izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

 1. b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da GVO popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

 

 1. d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:
 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa oseba ne želi, da podatke izbrišemo,
 • GVO podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

 

 1. e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval GVOju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu

 

 1. f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki ne izvira iz zakonitega interesa.

 

 1. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov koordinatorice ali na naslov:  GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

 

 1. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.gvo.si. Pravila so bila zadnjič posodobljena 26.07.2021.